Japji Saheb Part-18

Japji Saheb Part-18


W.D

Gian Khand Mahi Gianu Parchand

Gian Khand Mahi Gianu Parchand.
Tithai naad vinod kou anandu.
Saram Khand Ki Vani Rupu.
Tithai ghadati ghadi: very unique.
Ta kia gala kathia na jahi.
J ko kahai pichhai pachutai.
Tithai Ghadi: Surati Mati Mani Budhi.
Tithi Ghadi: Sura Sidhi Ki Sudhi.

Karam khand ki vani jor

Karam khand ki vani joru.
Tithai horu na koi horu.
Tithai Jodh Mahabal Sur.
Tin mahi ram rahiya bharpur.
Tithai Sita Sita Mahila Mahi.
Taake roop na kathne jahi.

Na ohi marhi na thage jahi.
Jinke Ramu Basai Mann Mahi.
Tithai bhagat vasahi ke loa.
Karhi anandu sacha mani soi.

Sach khandi basai nirankaru.
Kari kari vekhai nadari nihal.
Tithai Khand Mandal Varbhand.
Which is not the end of the story.

Tithai loa loa shape.
Jiv jiv hukamu tivai tiv kar.
Vaikhe vigsai kari vicharu.
The story of Nanak is good.