Symbol of Jain Tirthankaras

Symbol of Jain Tirthankaras


N.D

Sequential list of symbols, Chaityavriksha, Yaksha and Yakshini found on the idols of twenty four Tirthankaras of Jainism.

(1)Rishabhnath
Icon- Bail, Chaityavriksha- Nyagrodha, Yaksha- Govdanal, Yakshini- Chakreshwari.

(2)Ajitnath
Icon- Gaja, Chaityavriksha- Saptaparna, Yaksha- Mahayaksha, Yakshini- Rohini.

(3)Sambhavnath
Icon- Horse, Chaityavriksha- Shawl, Yaksha- Trimukh, Yakshini- Prajnapti.

(4)Congratulations
Icon- Monkey, Chaityavriksha- Easy, Yaksha- Yaksheshwar, Yakshini- Vrajashrinkhala.

(5)Sumatinath
Icon- Chakva, Chaityavriksha- Priyangu, Yaksha- Tumburav, Yakshini- Vajrankusha.

(6)Padyaprabhu
Icon- Lotus, Chaityavriksha- Priyangu, Yaksha- Matang, Yakshini- Aprati Chakreshwari.

(7)Suparshvanath
Icon- Nandyavarta, Chaityavriksha- Shirish, Yaksha- Vijay, Yakshini- Purushadatta.

(8)Chandraprabhu
Icon- Crescent, Chaityavriksha- Nagvriksha, Yaksha- Ajit, Yakshini- Manovega.

(9)Inflorescence
Icon- Capricorn, Chaityavriksha- Aksha (Baheda), Yaksha- Brahma, Yakshini- Kali.

(10)Shitalnath
Symbols – Swastika, Chaityavriksha – Dhuli (Malivruksha), Yaksha – Brahmeshwar, Yakshini – Jwalamalini.

(11)Shreyansanath
Icon- Rhinoceros, Chaityavriksha- Palash, Yaksha- Kumar, Yakshini- Mahakali.

(12)Vasupujya
Icon- shout, Chaityavriksha- Tendu, Yaksha- Shanmukh, Yakshini- Gauri.

(13)Vimalnath
Icon- Pig, Chaityavriksha- Patal, Yaksha- Abyss, Yakshini- Gandhari.

(14)Anantnath
Icon- Sehi, Chaityavriksha- Piplo, Yaksha- Kinnar, Yakshini- Vairoti.

(15)Dharmanath
Icon- Vajra, Chaityavriksha- Dadhiparna, Yaksha- Kimpurush, Yakshini- Solsa.

(16)Shantinath
Icon- Deer, Nandi, Yaksha- Garudh, Yakshini- Infinite.

(17)Kunthunath
Icon- Chag, Chaityavriksha- Tilak, Yaksha- Gandharva, Yakshini- Mansi.

(18)Arhanath
Icon- Tagarkusum (fish), Chaityavriksha- Amr, Yaksha- Kubera, Yakshini- Mahamansi.

(19)Mallinath
Icon- Kalash, Chaityavriksha- Kankeli (Ashoka), Yaksha- Varuna, Yakshini- Jaya.

(20)Muninsuvratnath
Icon- Kurma, Chaityavriksha- Champak, Yaksha- Bhrukuti, Yakshini- Vijaya.

(21)Naminath
Icon- Utpal, Chaityavriksha- Bakul, Yaksha- Gomedh, Yakshini- Aparajita.

(22)Neminath
Icon- Conch, Chaityavriksha- Aries, Yaksha- Lateral, Yakshini- Polymorphic.

(23)Parshvanath
Icon- Serpent, Chaityavriksha- Dhava, Yaksha- Matang, Yakshini- Kushmadi.

(24)Mahavira
Icon- Lion, Chaityavriksha- Shawl, Yaksha- Guhmak, Yakshini- Padma Siddhayini.